آمیختگی مذهب و فرهنگ، و بومی­ سازی فناوری

آمیختگی مذهب و فرهنگ، و بومی­ سازی فناوری

۲ بهمن , ۱۳۹۶

استفاده ­ی مؤثر از فناوری زمانی امکان ­پذیر است که بتوانیم آن را با شرايط اقليمی، جغرافيايی و فرهنگ بومی خود سازگار نماییم. بدین معنا که فناوری را با فضای مذهبی، فرهنگی و اقليمی خود هماهنگ كنيم.

دیدگاه